Loading...

Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline

Zakazník:
Mestský úrad Žilina
Krajina:
Slovenská republika
Ciele:
Vybudovanie efektívnej a modernej samosprávy elektronizáciou služieb MsÚ v Žiline v súlade s princípmi eGovernmentu.
Použité technológie:
Kentico v8, Microsoft BizTAlk 2013, MS Hyper-V
Odvetvie:
Verejná správa

Elektronické služby verejnej správy umožňujú vykonávať úradnú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci prostredníctvom internetu podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e­‑Governmente. Tieto služby sú v rámci Slovenskej republiky reprezentované Ústredným portálom verejnej správy (ÚPVS), ktorý v sebe združuje rôzne agendy a sú naň napojené napríklad aj informačné systémy miest a obcí.

K základným výhodám elektronizácie služieb verejnej správy patrí zvýšenie komfortu verejnosti pri riešení svojich potrieb. Úradné žiadosti je možné vybaviť bez potreby osobnej návštevy úradu.

Čas na vybavenie agendy sa zrýchli vzhľadom na automatické predvyplnenie niektorých dát v elektronických formulároch. Žiadosti sa môžu posielať kedykoľvek, a to aj po úradných hodinách jednotlivých úradov a organizácií. Podania sa vybavujú automatizovaným spôsobom. Odpovede z úradu dostáva žiadateľ tiež elektronicky, priamo do osobnej elektronickej schránky.

Veľký projekt = silný partner

Spoločnosť AUTOCONT SK sa vďaka výsledkom verejného obstarávania stala jedným z dvoch hlavných dodávateľov projektu vybudovania práve takéhoto Integrovaného informačného systému (IIS) pre mesto Žilina. Základným cieľom celého projektu bolo vybudovanie efektívnej a modernej samosprávy elektronizáciou služieb MsÚ v Žiline v súlade s princípmi eGovernmentu. Zavedenie elektronických služieb prinieslo rovnocenný prístup k službám pre každého občana a vytvorili sa podmienky pre zlepšenie podnikateľského prostredia.

V rámci tohto rozsiahleho projektu, ktorého realizácia začala v decembri roku 2014 a bol dokončený a odovzdaný do užívania koncom roku 2015, riešila spoločnosť AUTOCONT SK veľmi kritické oblasti. Konkrétne mala na starosti komplexné projektové riadenie projektu, vývoj a implementáciu modulov samotného portálu, systému CMS, info modulu, prostredia BPM (Business Process Management) i mobilnej aplikácie. Samotná implementácia projektu prebiehala v niekoľkých fázach. Základom pre riešenie projektu bola rozsiahla analýza, ktorá poskytla hrubé dáta a určila smer pre vývoj prototypu a následne celého riešenia. Nasledovala fáza testovania v práci špeciálneho, neverejného prostredia, na ktoré nadväzovalo UAT testovanie, teda reálne testovanie užívateľmi. Následne sa celé riešenie nasadilo do produkčného prostredia – spustilo sa naostro.

Ciele elektronizácie služieb MsÚ Žilina

Základný cieľ vybudovania modernej a efektívnej samosprávy stál na presnom popise dielčích cieľov, ktoré zahrňovali jednak zníženie administratívneho zaťaženia občanov a podnikateľských subjektov elektronizáciou služieb MsÚ v Žiline. Ďalej šlo predovšetkým o zvýšenie dostupnosti samotných služieb verejnej správy pre verejnosť s dôrazom na znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Zníženie nákladov na poskytované služby zefektívnením práce prostredníctvom elektronizácie služieb a zvýšenie kompetentnosti a výkonnosti verejnej správy optimalizáciou procesov. Hlavným prínosom celého projektu tak má byť zlepšenie kvality života občanov a podnikateľského prostredia v Žiline a zvýšenie informovanosti verejnosti o elektronických službách poskytovaných MsÚ a o činnosti samosprávy.

Výsledky a dopady projektu

Zavedenie služieb elektronickej samosprávy pre občanov mesta Žilina sprístupnilo celkovo 143 služieb z rôznych úsekov správy, ktoré sú logicky členené do niekoľkých celkov. Používatelia systému môžu požadovanú službu vyhľadávať na základe jednotlivých agend, prípadne v jednej so štyroch kategórií, či podľa kompetencií teda útvarov alebo jednoducho podľa životnej situácie, ktorú potrebujú riešiť. Občania mesta už nemusia s každou žiadosťou na úrad a mnohé môžu vybaviť z pohodlia domova, prípadne na jednom z niekoľkých integrovaných obslužných miest. Okrem zlepšenia komunikácie občanov s úradom mesta Žilina sa vylepšili i vnútorné procesy, ktoré prešli optimalizáciou a prípravou na elektronizáciu. Posledným a veľmi podstatným dopadom je výrazná modernizácia IT infraštruktúry, aby bola zabezpečená maximálne nerušená prevádzka celého systému.

Prínosy riešenia:

  • Zavedenie služieb elektronickej samosprávy pre občanov.
  • Sprístupnenie služieb úradu mesta Žilina pre občanov z ich domovov alebo z miest integrovaných obslužných miest.
  • Sprístupnenie služieb mesta obyvateľom bez potreby návštevy úradu.
  • Zjednodušenie komunikácie občanov s úradom mesta Žilina
  • Elektronizácia vnútorných procesov
  • Zavedenie služieb elektronickej samosprávy pre občanov.
  • Prepojenie na IS verejnej správy (registre)
  •  Optimalizácia procesov a ich príprava na elektronizáciu
  • Príprava elektronizácie z legislatívneho pohľadu a z pohľadu vnútorných smerníc
  •  Modernizácia IT
IGOR CHROMA
primátor mesta Žilina
„Spolupráca so spoločnosťou AUTOCONT SK prebiehala na vysoko profesionálnej úrovni. Celý tím vyvinul maximálne úsilie, aby bolo požadované riešenie pripravené a nasadené v stanovenom čase. Mali na to skutočne šibeničné termíny, ale všetko zvládli k maximálnej spokojnosti nás a našich obyvateľov.“